บดกนฬฺอดสๅ

ฒฆออฅฒกผฅเกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภึพพท๒ยภ